Artikel 1 - Preambule

De onderstaande voorwaarden is van toepassing op alle door een klant (hierna te noemen "u") bij 93 Living,  geplaatste bestellingen, via de website of mobiele website van 93 Living (gezamenlijk te noemen de "Website"). Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Aankoopvoorwaarden.

Artikel 2 - Definities

  1. Ondernemer: De entiteit omschreven in artikel 3 van deze algemene voorwaarden;
  1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, hieronder aangegeven als klant, koper of consument;
  1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  1. Bedenkingstermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  1. Dag : kalenderdag;
  1. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 3 - Identiteit van de ondernemer

Naam vennootschap: 93 Lines BV

Vestigingsadres: Kapellestraat 5, 2630 Aartselaar    

E-mailadres: hello@93living.be  

BTW-identificatienummer: BE 0750.765.053

 

Artikel 4 - Leveringstermijnen en Levering

De vermelde levertijden worden louter ter inlichting verstrekt. Zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De overschrijding van deze leveringstermijnen kan evenwel geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, weigering van de goederen en/of tot enige schadevergoeding verschuldigd aan de klant. De goederen worden geleverd en aanvaard, of geacht aanvaard te zijn, op het ogenblik van de levering.

De leveringsprijs wordt aangegeven door 93 Living alvorens het plaatsen van de bestelling. De goederen worden kosteloos geleverd tot aan het gelijkvloers en de begane grond van een gebouw. Indien de bestelde artikelen eenvoudig kunnen geleverd worden op een hoger verdiep via de personenlift is de levering in principe eveneens kosteloos.

93 Living reserveert zich het recht om indien de consument of klant een supplementaire vergoeding voor de levering te vragen indien door een foute inschatting van de klant de levering niet op de begane grond, of eenvoudig via een personenlift kan plaatsvinden.

Indien de levering door afwezigheid van de koper een persoon die gemachtigd is om de koop te ontvangen niet kan plaatsvinden, dan zijn de bijkomende kosten voor het vervoer naar het verzendpunt, sorteerpunt of het magazijn van 93 Living integraal voor de rekening van de klant.

Artikel 5 - Herroeping van een aankoop

In overeenstemming met wat hieronder is uiteengezet, heeft de klant het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen van een aankoop af te zien. Dit recht vervalt 14 dagen na de dag waarop u het bestelde product heeft ontvangen.

Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, moet de klant 93 Living via e-mail of gewone post op de hoogte stellen van uw beslissing de aankoop te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Daarvoor kunt de klant het onderstaande modelformulier voor herroeping gebruiken. De contactgegevens van 93 Living vindt u hieronder. De kosten van de herroeping en het ophalen of verzenden van de goederen waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend zijn integraal voor rekening van de klant.

Om de termijn voor herroeping in acht te nemen, is het voldoende dat de klant zijn mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn naar 93 living verzendt.

93 Living accepteert geen herroeping of andere vorm van retournering met betrekking tot aankopen voor de levering van goederen die gepersonaliseerd zijn naar de wensen en specificaties van de koper. Een geplaatste bestelling voor een gepersonaliseerd goed kan niet herroepen worden, ook indien het goed nog niet geleverd is.

Artikel 6 - Afwijkende producten

93 Living heeft alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Bepaalde producten uit ons assortiment kunnen door hun aard en oorsprong niet als uniform en identiek vervaardigd worden. Hierdoor kunnen minimale verschillen optreden in kleur, kwaliteit en gewicht. 93 Living kan niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor accuraat zal zijn. Deze producten vallen niet onder de producten aangegeven in artikel 7 van de Voorwaarden.

Artikel 7 - Beschadigde of defecte producten

Indien het product of de verpakking bij ontvangst beschadigd is, of indien het product anderszins defect is of raakt, wordt de klant verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met 93 Living - via de contactpagina. Voeg in dit bericht informatie over de schade of het defect toe, inclusief foto's.

Nadat 93 Living een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen, kan 93 Living de klant verzoeken het beschadigde of defecte product te retourneren, waarbij 93 Living u zal helpen met het regelen van de retourzending. Na een dergelijk verzoek dient u het beschadigde of defecte product samen met de verpakking van de koerier, de originele verpakking van het product, inzetstukken, accessoires, etc. zonder onnodige vertraging aan 93 Living te retourneren naar een aan de Klant verstrekt adres. 93 Living is niet gehouden om u terug te betalen of te compenseren voor eventuele kosten die u maakt door uw eigen terugzending van het product te regelen.

Ten aanzien van defecte producten houdt 93 Living zich aan alle wettelijke garantiebepalingen. 93 Living zal, voor elk product dat defect wordt geacht, naar eigen goeddunken ofwel een vervangend product aanbieden, een reparatie van het defecte product of een volledige terugbetaling. De bepalingen hierin uiteengezet beperken geen van toepassing zijnde wettelijke rechten.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

93 Living is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat aan eigendommen of belangen van de Klant, tenzij er sprake is van opzettelijk wangedrag, kwade trouw, grove nalatigheid of roekeloze veronachtzaming van verplichtingen of plichten door de Onderneming.

Artikel 9 - Clausule van overmacht

In geval van overmacht heeft 93 Living het recht om, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is, de bestelling geheel of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan op te schorten.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan stakingen, lock-outs, oorlogen, mobilisaties, blokkades, opstanden, epidemieën, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, explosies, en elke omstandigheid die een belangrijke wijziging in de economische conjunctuur teweegbrengt, alsook elke gelijkaardige gebeurtenis die onze vennootschap of haar onderaannemers of leveranciers treft.

Artikel 10 - Ongeldige bepalingen

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig zijn, blijft de rest van de overeenkomst geldig, en zullen beide partijen een redelijke inspanning leveren om de ongeldige bepaling te vervangen of te wijzigen door een bepaling die wel geldig is.

Artikel 11- Geschillen en rechtsgebieden

Geschillen en overeenkomsten tussen de Onderneming en de Klant worden beheerst door de wet van België en zijn bij voorkeur onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen.